Leveringsvoorwaarden  MIDDAG milieuadvies B.V.

 

Artikel 1 Inhoud van de opdracht

 1. De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen en vermeldt :
 2. het project;
 3. de aard;
 4. de omvang van de werkzaamheden die aan opdrachtnemer zijn opgedragen;

Tenzij door partijen anders is overeengekomen, is in de overeenkomst tevens aangegeven:

 1. dat deze leveringsvoorwaarden op de opdracht van toepassing zijn;
 2. de honoreringswijze en de betalingsregeling;
 3. de tijd waarbinnen de opdracht moet zijn uitgevoerd;

Artikel 2 Totstandkoming en wijziging van de opdracht

 1. Een opdracht is tot stand gekomen, indien:
  1. opdrachtgever en opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst hebben getekend, en
  2. een schriftelijke offerte van opdrachtnemer door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard, of
  3. het overeengekomene op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd.
   1. De in de overeenkomst en eventueel in de offerte omschreven te verrichten werkzaamheden zijn gedurende de uitvoering van de overeenkomst leidend. Wijzigingen, welke een uitbreiding van de omvang van de te verrichten werkzaamheden met zich meebrengen, worden verrekend op basis van hetzij een vooraf uitgebrachte en gesloten nieuwe, schriftelijke, overeenkomst tussen beide contractpartijen, hetzij op basis van de tot dan toe gehanteerde tarieven.
   2. Wijziging in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen advieswerkzaamheden, komt pas tot stand, zodra opdrachtnemer deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
   3. Opdrachtnemer is ertoe gehouden voor de totstandkoming van de opdracht de opdrachtgever in het bezit te stellen van een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden, behoudens in die gevallen waarin opdrachtnemer reeds bij vorige opdrachten een exemplaar aan de opdrachtgever heeft overhandigd tenzij een nieuwe versie voorhanden is.

 

Artikel 3 Algemene verplichtingen

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten behartigen en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Opdrachtnemer zal alles vermijden wat de onafhankelijkheid van zijn advies kan schaden.
 2. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle inlichtingen verstrekken.
 3. Een opdracht moet worden uitgevoerd binnen de in de overeenkomst aangegeven termijn, behoudens situaties waarin zich omstandigheden voordoen waardoor overschrijding van deze termijn redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreft dit geen fatale termijn zodat voor het intreden van het verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Op de aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens overschrijding van deze termijn is artikel 14 van toepassing.
 4. Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht zal opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig inlichten over de financiële gevolgen en risico’s, verbonden aan het stellen van andere of meer eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening is gehouden.
 5. De medewerker zal zich aan de huisregels van de opdrachtgever houden, welke uiterlijk bij de start van de werkzaamheden aan hem zullen worden meegedeeld. 
 6. Door kort verzuim verloren uren zullen worden ingehaald. In geval van verzuim voor een langere periode zal opdrachtnemer op basis van zijn eigen verantwoordelijkheid voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
 7. De medewerker zal door de opdrachtgever in staat worden gesteld vakantiedagen op te nemen, zulks voor zover de uitvoering van het project daardoor niet in gevaar wordt gebracht. Uren die in verband met het bovenstaande niet voor de opdrachtgever zijn gewerkt, zullen niet worden berekend.
 8. De opdrachtgever moet opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.
 9. De opdrachtgever zal op verzoek van het management van opdrachtnemer inlichtingen verstrekken over de prestaties van de medewerker. Eventuele klachten zullen echter onmiddellijk door de opdrachtgever ter kennis van de opdrachtnemer worden gebracht. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe zich tot het uiterste in te spannen om klachten tot een oplossing te brengen.
 10. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de door de gedetacheerde medewerker uitgevoerde werkzaamheden en dientengevolge voor enig gevolg voortvloeiend uit de geleverde kwaliteit.

 

Artikel 4 Arbeidsrechtelijke aspecten

 1. Zolang enige opdracht in uitvoering is, zowel als gedurende één jaar na voltooiing dan wel beëindiging van enige opdracht, zal het iedere partij, en iedere daar in nauwe relatie mee staande partij, verboden zijn enige arbeids- of andere overeenkomst aan te gaan met een persoon die in dienst was van de andere partij.
 2. Indien de aan de uitvoering van deze overeenkomst verbonden medewerker(s) van opdrachtnemer tijdens de duur van deze overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging ervan, zonder tussenkomst van en/of zonder toestemming van opdrachtnemer werkzaamheden blijft(ven) of gaat(n) verrichten bij of voor de opdrachtgever, zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd zijn van € 15.000,-- per werknemer.

 

Artikel 5 Optreden van opdrachtnemer als gemachtigde

 1. Opdrachtnemer treedt slechts op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever opdrachtnemer daartoe schriftelijk heeft aangewezen. 
 2. Indien en voor zover opdrachtnemer in strijd handelt met het in lid 1 bepaalde, komen de nadelige gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico, dit geldt echter niet indien de opdrachtgever de handelswijze bekrachtigd heeft of de handelwijze een gevolg is van het treffen van een noodzakelijke onmiddellijke voorziening waarvoor hij de opdrachtgever niet heeft kunnen raadplegen.

   

Artikel 6 Samenwerking met derden

 1. Indien de opdracht met zich meebrengt, dat opdrachtnemer voor de vervulling ervan zijn werkzaamheden moet afstemmen op die van eveneens door de opdrachtgever ingeschakelde derden, zal de opdrachtgever, eventueel na overleg met alle betrokkenen, vaststellen wie met de leiding en coördinatie van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.
 2. De in lid 1 bedoelde leiding en coördinatie houdt ten minste in dat de coördinator tijdig in overleg met de opdrachtgever en de andere opdrachtnemers een tijdschema voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdracht vaststelt en dat hij - ingeval van tijdsoverschrijding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden - onverwijld met hen overleg pleegt en aan hen verslag daarvan uitbrengt.
 3. Indien opdrachtnemer een opdracht krijgt te vervullen die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich medebrengt, kan het daarvoor andere deskundigen inschakelen, waarvan het tevoren de opdrachtgever op de hoogte brengt. Als uit het inschakelen van deze andere deskundigen kosten voor de opdrachtgever voortvloeien, wordt vooraf toestemming van de opdrachtgever verkregen.

 

Artikel 7 Financiële aspecten

 1. De in de overeenkomst genoemde honorering wordt bepaald naar één of meer van de volgende maatstaven:
  1. op basis van de aan de opdracht bestede tijd, zoals omschreven in artikel 8 (uurdeclaratie);
  2. op basis van de aan het uitvoeren van een opdracht bestede tijd tot een in de overeenkomst vastgesteld maximaal budget (aanneemsom).
 2. De door opdrachtnemer volgens de opdracht te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting. 
 3. Indien op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden worden verricht buiten de normale kantoortijden (07.00 – 19.00 uur), wordt een toeslag berekend op het overeengekomen uurtarief. De toeslag wordt als volgt berekend:
 • 100 % op een zon-of feestdag dag tussen 0 en 24 uur;
 • 75 % op een zaterdag tussen 0 en 24 uur;
 • 75 % op een maandag of de dag volgend op een feestdag tussen 0 en 6 uur;
 • 50 % op dinsdag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur;
 • 50 % op maandag tot en met vrijdag tussen 20 en 24 uur;
 • 25 % op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 20 uur.

Als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, Koningsdag, Kerstdagen

 1. De te factureren bedragen uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht, of het gedeelte ervan dat op de eerste januari van elk jaar nog moet worden afgemaakt, worden op die datum met de inflatiecorrectie vermeerderd.
 2. Bij opdrachten welker uitvoering een langere periode vergen dan 6 maanden, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de tarieven van de medewerkers van opdrachtnemer die de opdracht uitvoeren te wijzigen volgens de inmiddels geldende kosten-structuur. Opdrachtgever wordt hiervan tenminste 1 maand tevoren in kennis gesteld.
 3. De door opdrachtnemer tweewekelijks te factureren bedragen, dienen, voor zover niet anders overeengekomen, door de opdrachtgever binnen 14 dagen te worden voldaan door overmaking op de bankrekening als vermeld op de factuur, bij gebreke waarvan de opdrachtgever, zonder daartoe enige aanmaning is vereist, in verzuim is.. 
 4. Indien de opdrachtgever de juistheid van een declaratie of een deel ervan betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijk vervaldatum.
 5. Indien de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor opdrachtnemer verantwoordelijk is, is opdrachtgever zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is in gebreke en heeft opdrachtnemer, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk op de bankrekening van opdrachtnemer bijgeschreven had moeten zijn, aanspraak op vergoeding van rente; de opdrachtgever is verplicht tot betaling van zowel de wettelijke rente tegen het wettelijk rentepercentage als de kosten van invordering.
 6. Indien na verloop van vier weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk op de bankrekening van opdrachtnemer bijgeschreven had moeten zijn, deze nog niet heeft plaatsgevonden, wordt het in lid 7 bepaalde rentepercentage na het verstrijken van die termijn met 3 verhoogd, mits de opdrachtgever hierop voordien schriftelijk door opdrachtnemer gewezen is. De rentevordering van opdrachtnemer zelf is nimmer rente dragen. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 6 weken, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van zowel de wettelijke rente als de eventuele kosten van invordering.
 7. De buitengerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen van een declaratie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Indien in de opdracht uitdrukkelijk een vast of een maximaal bedrag is overeengekomen voor de voltooiing van de opdracht, stelt opdrachtnemer een planning van de te verrichten werkzaamheden op ten behoeve van de opdrachtgever.
 9. Ingeval van een overschrijding van dit bedrag door redenen die in hoofdzaak aan opdrachtnemer te wijten zijn, is opdrachtnemer verplicht de werkzaamheden te voltooien zonder berekening van extra advieskosten.

 

 1. Indien echter de overschrijding een gevolg is van omstandigheden die opdrachtnemer redelijkerwijze niet kunnen worden toegerekend, worden de advieskosten afzonderlijk in rekening gebracht, volgens de in de overeenkomst opgenomen tarifering.
 2. In alle andere gevallen dan die genoemd in dit artikel stelt opdrachtnemer, indien dit in de opdracht is begrepen, ramingen en begrotingen met betrekking tot extra advieskosten steeds naar beste vermogen op, doch is niet aansprakelijk indien blijkt dat het werk toch niet voor de geraamde of begrote kosten tot stand kan worden gebracht.
 3. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever bij wijziging van de opdracht een raming van de advieskosten verstrekken. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de opdracht zal opdrachtnemer aangeven of en in hoeverre zulks invloed heeft op bedoelde raming. Ten aanzien van een eventuele verlenging van de opdracht kan opdrachtnemer voorwaarden wijzigen, annuleren, dan wel toevoegen.
 4. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatst verstrekte raming ontoereikend is, zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.
 5. De opdrachtgever moet de door hem aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen uiterlijk op de daarvoor in de betalingsregeling overeengekomen dan wel de in de declaraties van opdrachtnemer aangegeven tijdstippen voldoen.

 

Artikel 8 Honorering bij opdrachten op basis van bestede tijd

 1. De honorering wordt berekend door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met het tarief van iedere medewerker per tijdseenheid.
 2. Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die zijn besteed aan het vervullen van de opdracht.
 3. De tarieven per tijdseenheid per medewerker zijn in de offerte of de overeenkomst vermeld. 
 4. Indien de opdracht met zich meebrengt dat bepaalde werkzaamheden in het buitenland moeten worden verricht, wordt de honorering daarvan vooraf afzonderlijk met de opdrachtgever overeengekomen.

 

Artikel 9 Tussentijdse opzegging van de opdracht door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen, maar is ook dan verplicht het auteursrecht van opdrachtnemer ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 15.
 2. Ingeval van opzegging van de opdracht als in lid 1 bedoeld, is de opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vergoeden:
  1. de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
  2. de kosten voortvloeiend uit de eventueel door opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden;
  3. indien het een overeenkomst betreft zoals verwoord in artikel 7, lid 1, sub a, zijn partijen tot een opzegtermijn gehouden gelijk aan 35 % van de tijdsbesteding die opdrachtnemer nodig gehad zou hebben gedurende de resterende in de overeenkomst vastgelegde doorlooptijd van de oorspronkelijke opdracht. De opdrachtgever betaalt 35 % van het resterende deel van de honorering die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling van de opdracht door opdrachtnemer
  4. indien het een overeenkomst betreft zoals verwoord in artikel 7, lid 1, sub b, 35 % van het resterende deel van de honorering die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling van de opdracht door opdrachtnemer.
   1. Indien de redelijkheid en  billijkheid dit eisen, kan opdrachtnemer desalniettemin vergoeding van andere schade dan omzetverlies als gevolg van de tussentijdse opzegging eisen.
   2. De verplichtingen van het vorige lid gelden niet, indien de opdracht tussentijds beëindigd wordt wegens een aan opdrachtnemer toe te rekenen grond voor ontbinding, vernietiging of gewichtige redenen.

 

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer kan de opdracht ontbinden ingeval van eigen overmacht en ingeval van wanprestatie van de opdrachtgever. Voorts kan opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. De opdrachtgever dient ook in dat geval het auteursrecht van opdrachtnemer ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 15.
 2. Opdrachtnemer is gehouden schade voor de opdrachtgever als gevolg van die beëindiging te voorkomen of te beperken, indien en voor zover dat van hem in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze gevergd kan en mag worden.
 3. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vergoeden:
  1. de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
  2. eventueel ten behoeve van de uitvoering van opdracht gemaakte kosten;
  3. de kosten voortvloeiend uit de eventueel door opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.
 4. Indien de opdracht door opdrachtnemer wordt beëindigd wegens wanprestatie van de opdrachtgever of wegens van diens zijde bijgebrachte gewichtige redenen, heeft opdrachtnemer bovendien het recht om zijn daardoor geleden schade op de opdrachtgever te verhalen, of - naar keuze van opdrachtnemer - een vergoeding te eisen volgens maatstaf van artikel 9 lid 2.

 

Artikel 11 Ontbinding wegens faillissement en surséance van betaling

 1. Ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is opdrachtnemer bevoegd de curator te sommeren binnen redelijke termijn te verklaren of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst. 
  1. Indien de curator niet binnen de gestelde redelijke termijn verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, kan de curator zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst meer vorderen.
  2. Ingeval van verlening van surséance van betaling aan de opdrachtgever, is het in dit lid bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “de curator” wordt gelezen “de opdrachtgever en de bewindvoerder”.
  3. Indien opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, is het in artikel 11 bepaalde van toepassing.
   1. Ingeval opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, is de opdrachtgever bevoegd de curator te sommeren binnen redelijke termijn te verklaren, of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen de gestelde redelijke termijn verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, kan de curator zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst meer vorderen.
   2. Ingeval van verlening van surséance van betaling aan opdrachtnemer is het in lid 2 bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat voor de “curator” wordt gelezen “de bewindvoerder”. Indien de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt wegens faillissement of surséance van betaling van opdrachtnemer, is het in artikel 10 bepaalde van toepassing.

 

Artikel 12 Overlijden of ontbinding

 1. De aan opdrachtnemer gegeven opdracht eindigt niet door het overlijden van de opdrachtgever indien deze een natuurlijke persoon is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in welk geval de opdracht eindigt op het moment dat opdrachtnemer de dood heeft gekend.
 2. Ingeval de opdrachtgever een rechtspersoon is of een vennootschap onder firma of een maatschap, brengt een besluit tot ontbinding, alsook het verlies van de rechtspersoonlijkheid mee, dat de opdracht als beëindigd wordt beschouwd op het moment dat het intreden van een van deze gebeurtenissen aan opdrachtnemer ter kennis is gebracht. In dit geval is het in artikel 10 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon als adviseur is verleend en deze ook feitelijk met de uitvoering daarvan is belast, zal diens al dan niet duurzame geestelijke of een lichamelijke invaliditeit een beroep op overmacht van opdrachtnemer wettigen. In dat geval heeft, net als bij het overlijden van die adviseur, elke partij - mits na behoorlijk overleg - het recht de opdracht op te zeggen, indien en voor zover die partij gezien de aard en het stadium van de opdracht en gelet op de wijze van voortzetting van de adviespraktijk aan genoemde omstandigheden een redelijk belang om op te zeggen kan ontlenen. Ingeval van een beëindiging op deze grond is het in artikel 9 respectievelijk artikel 10 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 13 Gevolgen onderbreking opdracht door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever kan opdrachtnemer gelasten de werkzaamheden te onderbreken. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer dit schriftelijk kenbaar te maken.
 2. De onderbreking kan maximaal 4 weken bedragen;  indien na ommekomst van deze termijn de uitvoering van de opdracht niet is hervat, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden. 
 3. Ingeval van onderbreking van de opdracht is de opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vergoeden:
  1. de honorering naar de stand van de werkzaamheden;
  2. de gemaakte kosten;
  3. de voor rekening van opdrachtnemer komende schade die het door de onderbreking lijdt, terwijl tegelijkertijd opdrachtnemer gehouden is die schade zoveel mogelijk te beperken;
  4. de kosten voortvloeiend uit de eventueel door opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.
   1. Wanneer de opdracht later voortgang vindt, zullen de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor opdrachtnemer voortvloeien door de opdrachtgever worden vergoed op basis van bestede tijd, gemaakte kosten. De opdrachtgever en opdrachtnemer zullen overleggen of de bepalingen van de opdracht aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

 

Artikel 14 Wanprestatie

 1. Indien een der partijen niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de overeenkomst, zal de andere partij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht zenden en de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog zijn verplichtingen na te komen. In het geval dat de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn zijn verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen zijn rechten uit deze overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichtingen na te komen.
 2. Opdrachtnemer pleegt jegens de opdrachtgever wanprestatie, indien het bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend adviesbureau had kunnen en moeten vermijden en nadat het door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
 3. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor:
 4. de kosten van de aanpassing van studie of de rapportage;
 5. de kosten van het herstel van gebreken en van de door die gebreken rechtstreeks veroorzaakte schade. Hieronder zijn nimmer begrepen kosten, die in de bouwsom, koopsom of aanlegkosten van het object zouden zijn begrepen, als de opdracht van aanvang af goed was uitgevoerd;
 6. de door derden bij de opdrachtgever gedeclareerde kosten van de manuren, die verloren zijn gegaan door het tekortschieten van opdrachtnemer, behoudens het geval dat deze mankracht in de vertragingstijd zinvol anders of elders ingezet konden worden.
 7. Voor vergoeding van andere schade dan onder a, b, of c genoemd, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
 8. De totale, op grond van het in de leden 2 en 3 onder b en c bepaalde, door opdrachtnemer te vergoeden schade, is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever terzake van de algehele vervulling van de betreffende opdracht, ongeacht de aard en omvang ervan, aan opdrachtnemer krachtens artikel 8 verschuldigd zou zijn, echter met een maximum van het in de overeenkomst terzake van de opdracht genoemde bedrag. 
 9. Voor directe schade die één van beide contractpartijen lijdt door wanprestatie van de een, is de ander aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van deze overeenkomst.
 10. Indien toekenning van de in de voorafgaande leden bedoelde schadevergoeding in de gegeven omstandigheden, waaronder de bijzondere technische aspecten, de relatieve omvang van de opdracht binnen het totale project, de aard en ernst van de tekortkoming en de draagkracht van partijen, tot voor opdrachtnemer kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, dient een minnelijke schikking volgens artikel 17, die schadevergoeding matigen. Leidt toekenning van de in de voorafgaande leden bedoelde schadevergoeding in een bijzonder geval tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen voor de opdrachtgever, dan is artikel 17 van overeenkomstige toepassing en kan binnen de wettelijke grenzen een hogere schadevergoeding worden vastgesteld, mits de tekortkoming van opdrachtnemer aan diens eigen opzet of grove onzorgvuldigheid te wijten is en de opdrachtgever deze schade niet elders kan verhalen.
 11. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van opdrachtnemer te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij opdrachtnemer terzake heeft geprotesteerd. Bedoelde bevoegdheid vervalt in elk geval indien zodanig protest niet uiterlijk binnen één jaar, te rekenen vanaf de beëindiging van de opdracht op de voormelde wijze is gedaan. Ieder vorderingsrecht terzake vervalt, indien niet uiterlijk binnen twee jaar na dit protest de rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
 12. Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden, is opdrachtnemer jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften, inbreuk op rechten dan wel op rechtens beschermde belangen van derden, indien deze voorschriften, rechten of belangen algemeen bekend zijn bij op het desbetreffende vakgebied werkzame adviesbureaus of wanneer de opdrachtgever opdrachtnemer uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Alsdan is lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Wordt opdrachtnemer zelf terzake van een schending of inbreuk, als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is de opdrachtgever op overeenkomstige wijze gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen.
 13. Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.

 

Artikel 15 Eigendom en gebruik van stukken - auteursrecht

 1. Alle aantekeningen, rapporten, brieven, dan wel andere bescheiden van welke aard ook die door opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn afgegeven, blijven of worden steeds, tenzij anders overeengekomen, eigendom van de opdrachtgever, ook indien gesteld op papier of materiaal dat oorspronkelijk aan opdrachtnemer of de medewerker van opdrachtnemer toebehoorde, en mogen door hem worden gebruikt onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Het auteursrecht inzake afgegeven stukken berust bij opdrachtnemer. Alle aantekeningen, rapporten, brieven, dan wel andere bescheiden van welke aard ook, welke de opdrachtgever betreffen, blijven of worden steeds eigendom van de opdrachtgever, ook indien gesteld op papier of materiaal dat oorspronkelijk aan opdrachtnemer of de medewerker toebehoorde.
 2. Opdrachtnemer zal aan de medewerker de verplichting opleggen de in het voorgaande lid bedoelde aantekeningen, rapporten, brieven, dan wel andere bescheiden van welke aard ook, welke de medewerker nog in zijn bezit mocht hebben, onverwijld aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, zodra de medewerker de werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft beëindigd.
 3. Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter hand gesteld of bekend gemaakt, mogen door opdrachtnemer niet aan derden bekend gemaakt worden, behoudens uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de van derden afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen die geheel door de opdrachtgever bekostigd zijn. Deze verplichting geldt niet voor gegevens en bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn of die bekend worden zonder dat opdrachtnemer daarvan een verwijt te maken is.
 4. Opdrachtnemer zal geen specifiek projectgebonden gegevens en bescheiden aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever zal opdrachtnemer niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever of onderdeel vormt van een vinding, ten aanzien waarvan een octrooiaanvraag is geschied.
 6. Het is opdrachtnemer en werknemer van opdrachtnemer verboden om gedurende of na afloop van deze overeenkomst, informatie of gegevens die als vertrouwelijk beschouwd kunnen worden en die tijdens de looptijd van de overeenkomst aan partijen bekend zijn geworden, op enigerlei wijze ten eigen bate te benutten dan wel op enigerlei wijze, direct of indirect, al dan niet tegen beloning, aan derden te onthullen, ter beschikking te stellen of over te dragen.

 

Artikel 16 Klachten

 1. Eventuele klachten ten aanzien van het functioneren van de medewerker worden onmiddellijk ter kennis van opdrachtnemer gebracht. De opdrachtgever zal op verzoek van opdrachtnemer inlichtingen verstrekken over de prestaties van de medewerker.
 2. Eventuele eerdere overeenkomsten, schriftelijk of mondeling gesloten, zijn door het tot stand komen van deze overeenkomst vervallen. Deze bepaling is niet van toepassing op het moment dat een aangegane periode van een vorige overeenkomst nog niet is verstreken). 
 3. Indien een der partijen niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit deze overeenkomst, zal de andere partij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht zenden en zal de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid stellen alsnog zijn verplichtingen na te komen. In het geval dat de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn zijn verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen zijn rechten uit deze overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichtingen na te komen. In zulk geval is hetzij het artikel 11, hetzij het artikel 12 van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 17 Geschillen

 1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, kunnen voor de burgerlijk rechter aanhangig worden gemaakt.
 2. Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg opgelost kan worden, wordt een geschil geacht te bestaan.
 3. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is, zullen worden beslecht door de rechter.
 4. Waar in dit artikel wordt gesproken van de opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer worden rechtverkrijgenden van de opdrachtgever respectievelijk opdrachtnemer daaronder begrepen.